Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Варна 0 деца
Деца от Съюз на глухите в България - Варна
2.
Варна 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст'' - град Варна
3.
Варна 0 деца | 50 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца "Виница" - град Варна
4.
Провадия 0 деца | 96 нужди
Преходно жилище село Бързица
5.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща А - град Варна
6.
Варна 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща Б - град Варна
7.
Варна 0 деца | 55 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Изгрев Запад" - град Варна
8.
Варна 0 деца | 25 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Изгрев Изток" - град Варна
9.
Варна 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово, къща А - град Варна
10.
Варна 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово, къща Б - град Варна
11.
Варна 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип Могилино - град Варна
12.
Варна 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща С - Варна
13.
офис на еконт град Провадия -община Варна ул.''Генерал Манзей '' номер 1 - 9200 0 деца | 1170 нужди
Център за специална образователна подкрепа- интернат '' Св. Св. Кирил и Методий '' село Кривня
14.
Провадия 0 деца | 39 нужди
ЦНСТ деца и младежи с увреждания Провадия