Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Твърдица 0 деца
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост
2.
Сливен 0 деца | 185 нужди
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Качулка", гр. Сливен
3.
Сливеен 0 деца | 385 нужди
ДЦДУ и ДЦВХУ "Св. Стилиян Детепазител"
4.
Сливен 0 деца | 126 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1, гр. Сливен
5.
Сливен 0 деца | 174 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2, гр. Сливен
6.
Сливеен 0 деца | 35 нужди
Клуб за социална интеграция за пълнолетни лица с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания към Фондация "Инициатива - Съпричастност"
7.
Сливен 0 деца | 315 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства
8.
Сливеен 0 деца
Общностен център за деца и семейства - Сливен
9.
Сливеен 0 деца
Помощна група "Бамби" към ДГ "Зорница"
10.
Сливен 0 деца
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
11.
Сливен 0 деца | 62 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 1 , гр. Сливен
12.
Сливен 0 деца | 76 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 2, гр. Сливен
13.
Сливен 0 деца | 36 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 3, гр. Сливен
14.
Сливен 0 деца | 215 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 4, гр. Сливен
15.
гр. Котел 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Котел
16.
Сливеен 0 деца
Център за обществена подкрепа
17.
Сливен 0 деца | 2 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Д-р Власаки Шуманов"
18.
Сливен 0 деца | 30 нужди
ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства
19.
Сливен 0 деца | 31 нужди
ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост
20.
Гр. Нова Загора 0 деца
ЦСОП "Ак. Т. Самодумов"