Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Исперих 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Лудогорие", гр. Исперих
2.
Разград 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Разград
3.
Разград 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Подай ръка", Разград
4.
Разград 0 деца | 41 нужди
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Разград
5.
Разград 0 деца | 8 нужди
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Разград
6.
Исперих 0 деца | 16 нужди
Преходно жилище "Лудогорие", гр. Исперих
7.
с. Осенец 0 деца
Социално слаби деца от ОУ "Д-р П. Берон" с. Осенец
8.
Исперих 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, гр. Исперих
9.
Исперих 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2, гр. Исперих
10.
Исперих 0 деца | 13 нужди
Център за обществена подкрепа "Лудогорие", гр. Исперих
11.
Разград 0 деца | 2 нужди
Център за обществена подкрепа към СНЦ "ЖАНЕТА", Разград
12.
Исперих 0 деца | 2 нужди
Център за работа с деца на улицата "Лудогорие", гр. Исперих
13.
Разград 0 деца | 2 нужди
Център за работа с деца на улицата към СНЦ "ЖАНЕТА", Разград