Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Перник 0 деца
Дневен Център за възрастни с увреждания - ДЦВУ
2.
Перник 0 деца
Дневен Център за деца и младежи с увреждания - "Добро сърце"
3.
Перник 0 деца
Защитено жилище за възрастни с лека умствена изостаналост
4.
Перник 0 деца
Кризисен Център - П.У.Л.С.
5.
Перник 0 деца
Кризисен Център за деца - кв. Калкас
6.
Перник 0 деца
Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващо Образование - РЦПППО Перник
7.
Перник 0 деца | 40 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ЦНСТ 2
8.
Перник 0 деца | 328 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане с потребност от постоянна медицинска грижа - Бебета
9.
Перник 0 деца | 10 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - ЦНСТ 1
10.
Радомир 0 деца
Център за Обществена Подкрепа гр.Радомир
11.
Перник 0 деца | 46 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ Перник
12.
Перник 0 деца | 2 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция -ЦСРИ П.У.Л.С.
13.
Перник 0 деца | 11 нужди
Център за специална образователна подкрепа -ЦСОП Даскалово